Przetarg na: „Dostawa sprzętu informatycznego” - Informacje o wyborze najkorzystniejszej oferty [w części 1, 2, 3, 4, 5, 6]  [czytaj!] 

Cele Strategiczne SDK

 • Skupienie się wokół edukacji kulturalnej i wychowaniu poprzez sztukę
  • stworzenie warunków do podstawowej, ale wszechstronnej edukacji kulturalnej
  • kreowanie i zaspokajanie potrzeb kulturalnych, przygotowanie świadomego odbiorcy i twórcy kultury
  • rozwijanie umiejętności organizowania wolnego czasu
  • stwarzanie warunków do indywidualnego rozwoju osobowości, do konfrontacji, oceny i wymiany doświadczeń, ujawniania talentów
  • przygotowanie do krytycznego korzystania z masowych środków przekazu
  • działania umożliwiające awans społeczny dzieciom i młodzieży ze środowisk niedostosowanych społecznie
  • propagowanie wzorców godnego i aktywnego życia na emeryturze
  • upowszechnianie wiedzy o Warszawie, ze szczególnym uwzględnieniem Starego Miasta
 • Kształtowanie umiejętności aktywnego uczestnictwa w życiu kulturalnym
  • działania umożliwiające społeczeństwu dostęp do kultury
  • promowanie aktywnego i twórczego stylu życia
  • uaktywnienie zasobów twórczych i umysłowych mieszkańców Warszawy, ze szczególnym uwzględnieniem mieszkańców Starego i Nowego Miasta oraz Mariensztatu
  • umożliwienie twórcom amatorom prezentacji własnych uzdolnień i efektów ich twórczości
  • działania wspierające kulturalną aktywność organizacji pozarządowych
  • praca na rzecz integracji i promocji stołecznych domów i klubów kultury
 • Integracja społeczności lokalnej za pomocą działań kulturalnych
  • wykorzystanie kultury i sztuki w celu promocji rozwoju świadomości obywatelskiej, integracji i poprawy relacji między sąsiadami
 • Poprawa bazy lokalowej umożliwiająca wzbogacenie form pracy