Informacja z dnia 25.01.2017 r. o wyborze najkorzystniejszej oferty (archiwalne)

Dotyczy:Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „Wykonanie izolacji przeciwwilgociowej ścian fundamentowych, przebudowa instalacji wentylacji i wykonanie instalacji klimatyzacji oraz remont elewacji kamienicy przy Rynku Starego Miasta 2".

Sprawa nr ZP/2/2016
Zamawiający, działając na podstawie art. 92 ust. I ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 z późn. zm.), dalej zwanej „Pzp”, uprzejmie informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „Wykonanie izolacji przeciwwilgociowej ścian fundamentowych, przebudowa instalacji wentylacji i wykonanie instalacji klimatyzacji, wymiana pokrycia dachu oraz remont elewacji kamienicy przy Rynku Starego Miasta 2” za najkorzystniejszą została uznana oferta złożona przez:

Przedsiębiorstwo Budowlane SAWREM s.c.
Danuta Sawińska, Tomasz Sawiński
ul. Grota-Roweckiego 115/3

52-232 Wrocław

z ceną 735838,24 zł, terminem realizacji 135 dni oraz okresem rękojmi 96 miesięcy.

Wybrany Wykonawca uzyskał najwyższą ilość punktów na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w SIWZ. Wykonawca ten nie podlega wykluczeniu i spełnia wszystkie warunki udziału w postępowaniu.

 Informacja z  dnia 25.01.2017 r. (całość dokumentu / 2 str.):

 - Informacja_o_wyborze_najkorzystniejszej_oferty.pdf    POBIERZ 


[
informacja o postępowaniu - czytaj tutaj]