Zamówienia publiczne:

Informacja z dnia 09.10.2020 r. o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: „Dostawa sprzętu informatycznego”, w częściach: 1, 2 i 3 zamówienia

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: „Dostawa sprzętu informatycznego”, Część 1, 2 i 3 zamówienia. Sprawa nr SDK/PRZETARG/2020/1.

Zamawiający, działając na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 ze zm.), dalej zwanej „Pzp”, uprzejmie informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „Dostawę sprzętu informatycznego”, za najkorzystniejszą została uznana oferta złożona przez Wykonawcę:

I. Dla Części 1 zamówienia:

Integrakom Sp. z o.o.
ul. Płowiecka 105/107
04-501 Warszawa
z ceną brutto: 95.751,14 zł.

II. Dla Części 2 zamówienia:

APEX.IT Sp. z o.o.
Ul. Janka Muzykanta 60
02-188 Warszawa
z ceną brutto: 8.565,00 zł.

III. Dla Części 3 zamówienia:

Integrakom Sp. z o.o.
ul. Płowiecka 105/107
04-501 Warszawa
z ceną brutto: 9.717,42 zł.

Pełna informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w częściach: 1, 2 i 3 zamówienia znajduje się w załączniku.

Informacja z dnia 09.10.2020 r. o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: „Dostawa sprzętu informatycznego”, w części 4 zamówienia

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: „Dostawa sprzętu informatycznego”, Część 4 zamówienia. Sprawa nr SDK/PRZETARG/2020/1.

Zamawiający, działając na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 ze zm.), dalej zwanej „Pzp”, uprzejmie informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „Dostawę sprzętu informatycznego”, dla Części 4 zamówienia, za najkorzystniejszą została uznana oferta złożona przez Wykonawcę:

XOPERO Software S.A.
Ul. Herberta 3
66-400 Gorzów Wlkp.
z ceną brutto: 15.099,34 zł.

Pełna informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w części 4 zamówienia znajduje się w załączniku.

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: „Dostawa sprzętu informatycznego”, Część 5 i 6 zamówienia. Sprawa nr SDK/PRZETARG/2020/1.

Zamawiający, działając na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 ze zm.), dalej zwanej „Pzp”, uprzejmie informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „Dostawę sprzętu informatycznego”, za najkorzystniejszą została uznana oferta złożona przez Wykonawcę:

I. Dla Części 5 zamówienia:

SYSTEM DATA Sp. z o.o.
Ul. Sienkiewicza 42
39-300 Mielec
z ceną brutto: 25.052,64 zł.

II. Dla Części 6 zamówienia:

SYSTEM DATA Sp. z o.o.
Ul. Sienkiewicza 42
39-300 Mielec
z ceną brutto: 13.507,86 zł.

Pełen tekst informacji zawierający informację sumaryczną o przyznanych punktach znajduje się poniżej w załączniku.

Szanowni Państwo

Zamawiający na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.) przekazuje poniżej informacje, o których mowa w art. 86 ust. 3 i 4 ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Otwarcie ofert w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na: „Dostawa sprzętu informatycznego”, sprawa nr SDK/PRZETARG/2020/1 odbyło się w dniu 24 września 2020 r. o godz. 11:30.

 

Pełna INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT znajduje się w załączniku poniżej.