Zamówienia publiczne:

Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „Wykonanie izolacji przeciwwilgociowej ścian fundamentowych, przebudowa instalacji wentylacji i wykonanie instalacji klimatyzacji oraz remont elewacji kamienicy przy Rynku Starego Miasta 2".

Sprawa nr ZP/2/2016
Zamawiający, działając na podstawie art. 92 ust. I ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 z późn. zm.), dalej zwanej „Pzp”, uprzejmie informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „Wykonanie izolacji przeciwwilgociowej ścian fundamentowych, przebudowa instalacji wentylacji i wykonanie instalacji klimatyzacji, wymiana pokrycia dachu oraz remont elewacji kamienicy przy Rynku Starego Miasta 2” za najkorzystniejszą została uznana oferta złożona przez:

Przedsiębiorstwo Budowlane SAWREM s.c.
Danuta Sawińska, Tomasz Sawiński
ul. Grota-Roweckiego 115/3

52-232 Wrocław

z ceną 735838,24 zł, terminem realizacji 135 dni oraz okresem rękojmi 96 miesięcy.

Wybrany Wykonawca uzyskał najwyższą ilość punktów na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w SIWZ. Wykonawca ten nie podlega wykluczeniu i spełnia wszystkie warunki udziału w postępowaniu.

 Informacja z  dnia 25.01.2017 r. (całość dokumentu / 2 str.):

 - Informacja_o_wyborze_najkorzystniejszej_oferty.pdf    POBIERZ 


[
informacja o postępowaniu - czytaj tutaj]

 

Informacja z otwarcia ofert w dniu 29.12.2016 r.

 - Informacja_z_otwarcia_ofert.pdf    POBIERZ 

 

***

W dniu 13.12.2016 r. Staromiejski Dom Kultury w Warszawie ogłasza przetarg na wykonanie izolacji przeciwwilgociowej ścian fundamentowych, przebudowa instalacji wentylacji i wykonanie instalacji klimatyzacji oraz remont elewacji kamienicy przy Rynku Starego Miasta 2 w Warszawie.

Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: 29.12.2016 godzina: 14.00.

Do pobrania:

1. Ogłoszenie_o_zamowieniu.pdf POBIERZ
2. SIWZ_Czesc_I.doc POBIERZ
3. SIWZ_Czesc_II.doc POBIERZ
4. SIWZ_Czesc_III.doc POBIERZ
5. Przedmiary_i_dokumentacja.zip POBIERZ


Odpowiedzi na zapytania (z dnia 23.12.2016 r.)

W związku ze złożonymi przez Wykonawców wnioskami o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, działając na podstawie art. 38 ust. 2 i 4  ustawy z dnia 29 stycznia 2004  r.  Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 2164, z późn. zm.), Zamawiający udziela odpowiedzi:

 - odpowiedzi.pdf                          POBIERZ

 

 

W dniu 24 czerwca 2016 r. Staromiejski Dom Kultury w Warszawie ogłasza przetarg na: