Zarządzenia Prezydenta m. st. Warszawy

Zgodnie z zarządzeniem Prezydenta m. st. Warszawy nr 1107/2019 z 28.06.2019: 

"(...) w sprawie odwołania dyrektora Staromiejskiego Domu Kultury 

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r., poz. 506t.j.) oraz art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2018 r., poz. 1983 i poz. 1608, z 2019 r. poz. 115 i poz. 730) zarządza się, co następuje:

§1.Odwołuje się Pana Sebastiana Lenarta ze stanowiska dyrektora Staromiejskiego Domu Kultury na jego własną prośbę z dniem 30 czerwca 2019 r.

§2. Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorowi Biura Kultury Urzędu
m.st. Warszawy.

§3.1. Zarządzenie podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Stołecznego Warszawy.
2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. (...)"

Pełen tekst Zarządzenia 


***

Zgodnie z zarządzeniem Prezydenta m.st. Warszawy nr 1131/2019 z 1.07.2019 :

"(...)  Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r., poz. 506t.j.) oraz art. 16a ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2018 r., poz. 1983 i poz. 1608, z 2019 r. poz. 115 i poz. 730) zarządza się, co następuje:

1. W trybie i na zasadach określonych w art. 16a ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej powierza się Barbarze Hermak-Jędrys pełnienie obowiązków dyrektora Staromiejskiego Domu Kultury. (...)"

Pełen tekst Zarządzenia 

 

bip1