Staromiejski Dom Kultury w Warszawie ogłasza konkurs na kuratora wystaw w Galerii Promocyjnej

§ 1
Celem konkursu jest wyłonienie kandydata na Kuratora Galerii Promocyjnej Staromiejskiego Domu Kultury.

§ 2
Założenia programowe Galerii Promocyjnej
Głównym założeniem programu jest szeroka prezentacja najnowszych zjawisk z obszaru szeroko rozumianych sztuk plastycznych oraz z ich pogranicza. Galeria promuje i dokumentuje dokonania twórcze najmłodszego pokolenia polskich artystów, tradycyjnie dbając o zachowanie najwyższego poziomu wystaw. Wystawia wyłącznie prace artystów profesjonalnych. Wystawom zawsze towarzyszy katalog.

§ 3
Oczekiwania:
•znajomość najmłodszego środowiska artystycznego
•wiedza z zakresu historii sztuki oraz sztuki współczesnej
•umiejętność redagowania tekstów
•komunikatywność, kreatywność

§ 4
Do konkursu na kuratora Galerii Promocyjnej mogą przystąpić osoby, które spełniają następujące warunki:
•wykształcenie wyższe,
•specjalizacja z zakresu historii sztuki,
•biegła znajomość przynajmniej jednego języka obcego,
•znajomość obsługi podstawowych programów komputerowych,
•pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych.

§ 5
Podstawowe zadania kuratora Galerii Promocyjnej:
•organizowanie minimum 11 wystaw w roku,
•pełnienie obowiązków kuratora wystaw,
•zbieranie i opracowywanie materiałów do katalogów oraz nadzór nad ich produkcją,
•nadzór nad montażem i demontażem wystaw,
•prowadzenie dokumentacji działalności wystawienniczej,
•działalność promocyjna na rzecz Galerii i realizowanych przez nią projektów.

§ 6
Oferty zawierające:
•autorską koncepcję Galerii Promocyjnej w perspektywie sezonu artystycznego 2015/2016 w aspekcie założeń programowych galerii wyrażonych w § 2,
•plan biznesowy Galerii Promocyjnej w perspektywie sezonu artystycznego 2015/2016,
•list motywacyjny,
•curriculum vitae,
•kserokopię dyplomu ukończenia studiów wyższych,
należy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Konkurs na kuratora wystaw w Galerii Promocyjnej" w sekretariacie w Staromiejskiego Domu Kultury w terminie do 10 czerwca 2015 roku. Dla ofert przysyłanych pocztą za datę złożenia oferty przyjmuje się datę wpływu oferty do SDK.

§ 7
Staromiejski Dom Kultury zastrzega sobie prawo do unieważnienia konkursu bez podania przyczyn.

Warszawa, 18 maja 2015 r.