Konkurs dla Organizacji Pozarządowych (NGO).

WYNIKI KONKURSU DOFINANSOWANIA
OFERT ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH!
[Pobierz tutaj!]

***

Konkurs dla Organizacji Pozarządowych (NGO).
Konkursu ofert realizowanych we współpracy z Staromiejskim Domem Kultury!

Staromiejski Dom Kultury (SDK) ogłasza konkurs dla Organizacji Pozarządowych (NGO) na działania zgodne z paragrafem 7 pkt. 5 Statutu Staromiejskiego Domu Kultury – „inspirowanie działań artystycznych i kulturalnych oraz różnorodnych form spędzania czasu wolnego we współpracy z organizacjami pozarządowymi, samorządowymi oraz innymi placówkami kultury” (tekst jednolity: uchwała Nr LXXI/1855/2013Rady m.st. Warszawyz dnia 21 listopada 2013 r.).

Zasady naboru projektów do dofinansowania oraz zasady realizacji, rozliczenia i sprawozdawczości określa Regulamin (dokumenty do pobrania - poniżej).
Termin nadsyłania zgłoszeń: 15 listopada 2017 r., godz. 16:00

Na realizację konkursu SDK przeznacza kwotę 70.000 zł.
Minimalna wysokość dofinansowania to 4.000,00zł (słownie: cztery tysiące), maksymalna 15.000,00 zł (słownie: piętnaście tysięcy).
Warunkiem przystąpienia do konkursu jest realizacja projektu wspólnie ze Staromiejskim Domem Kultury.
Projekty wyłonione w Konkursie muszą być realizowane w terminie od 20 listopada 2017 r. do 20 grudnia 2017 r.
Jeden projektodawca może złożyć maksymalnie dwa projekty.